Chương trình thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

Chương trình thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2016
- Căn cứ Chương trình công tác của Đảng uỷ Sở khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) năm 2016; - Căn cứ Hướng dẫn số 13-CTr/ĐUK ngày 06/3/2015 về thực hiện công tác dân vận và qui chế dân chủ cơ sở; Đảng uỷ Sở KHCN xây dựng Chương trình Công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 như sau:

 

Tác giả bài viết: Mai Nhiệm