Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Nghị quyết ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI trình,..
 

Tác giả bài viết: Mai Nhiệm